Adventní duchovní obnova ve farnosti Kokory


Na slavnost Immaculaty 8. prosince 2011, díky pozvání P. Wojciecha Zapióra, místního faráře, směrovaly kroky loštických misionářů do jedné z nejstarších farností  olomoucké arcidiecéze. V historii je uveden rok první zmínky o zdejší  farnosti: 1371 t.j.  640 let. Poslední duchovní obnova  zde byla v roce 1938. “Historia – magistra vitae” řekl v časech dávných římský řečník Marcus Tullius Cicero (+43 př.n.l.). P. Lubomír a P. Pavel byli v těchto dnech k dispozici duchovním potřebám zdejších farníků jak ve svátosti smíření, tak slavením Eucharistie ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kokorech, tak kostele sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně a v Penčicích v kostele sv. Petra a Pavla. Díky Bohu a otevřenému srdci P. Wojciecha je místním farníkům otevřena taky fara. Setkali jsme se zde s otevřeným srdcem mladých rodin, které jsou pro farnost velikou nadějí. Vzájemným obohacením bylo setkání se společenstvím matek, se skupinou mladších a starších biřmovanců, návštěva nemocných, dětská mše svatá... Po tom všem, co jsme zde jako jedna veliká rodina prožili je naděje, že všichni kokorští v čele s P. Wojciechem chtějí psát historii své starobylé farnosti, svým zodpovědným životem víry v dnešních nelehkých podmínkách. Otci Wojciechovi děkujeme za pěkné kněžské společenství a pí Hučínové za vynikající dovednost v péči o naše stravovací potřeby. Kéž Vám všem Bůh žehná!

P.Lubomír a P.Pavel, loštičtí misionáři