Velká Bystřice - duchovní obnova


Velká Bystřice - adventní obnova

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču.“ (Zjv 3,20)

Po několika letech jsme se v tomto adventním čase ve dnech 10. až 12. prosince 2010 znovu vrátili do farnosti Velká Bystřice. Adventní doba je časem přípravy na druhý příchod Ježíše Krista a zároveň duchovní přípravou na Vánoce. Adventem zní hlas proroka Izaiáše i Jana Křtitele, abychom změnili život, abychom naplno uvěřili Bohu.

Duchovní obnovu jsme začali ve Velké Bystřici a v Hlubočkách společnou adorací, během které bylo možné přijmout svátost smíření. Slavnostním požehnáním skončila adorace a slavili jsme mši svatou. Hlavním tématem kázání bylo: „Jan Křitel a jeho úkol v plánu spásy.“

Večerní setkání na faře s katechumeny proběhlo v přátelské atmosféře. Zamysleli jsme se nad základními pravdami naší víry.

Setkání s mládeží bylo velmi inspirativní.

Při sobotní ranní mši svaté jsem společně chválili Boha a děkovali mu za všechny projevy jeho lásky k nám. Odpoledne se konalo setkání s ministranty i s dětmi. Po mši svaté byl připravený program pro děti na faře. Večerní setkání s manžely mělo za úkol prohloubit náš rodinný i náboženský život. Adventní obnova skončila v neděli mšemi sv. a misijním odpolednem.


Děkujeme P. Josefu Opluštilovi za kněžské společenství i za jeho starostlivost o věřící, kterou jako pastýř této farnosti prokazuje. Všem vyprošujeme požehnaný advent a neustálou připravenost plnit Boží vůli.

 

 


P. Stanislav a P. Ľubomír