Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

10.12.

2. neděle adventní

Moravičany 8:00

Za živé a + farníky

Loštice 9:30

biřmování

Za + Marii a + Františka Belžikový  a + dceru Marii

Za biřmovance a jejich rodiny

Palonín 11:00

Na úmysl dárce

Pondělí

11.12.

Pondělí 2. adventního týdne

Úterý

12.12.

Úterý 2. adventního týdne

Loštice 6:00

roáty

Za rod. Drtilovu a Reisikovu

Středa

13.12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Loštice 17:00

Za + Květu Švecovou a živou a + rodinu

Čtvrtek

14.12.

Památka sv. Jána od Kříže, učitele církve

Moravičany 17:00

Za Marii Ferbínkovou, manžela a dvo

Pátek

15.12.

Pátek 2. adventního týdne

Loštice  17:00

Za živou a + rodinu

Sobota

16.12.

Sobota 2. adventního týdne

Penzion 9:00

Za + Annu a Dominika Fuňkovy

Neděle

17.12.

3. neděle adventní

Gaudere

Moravičany 8:00

Za rod. Martincovu, Hrubou, nem. osobu, vešk. příb. a dvo

Za Josefa Vymětala, rodiče, synovce

Za Stanislavu Voglovou a rod. Penkovu

Za živou a + rod. Pytlíčkovu

Za Františka a Marii Macháčkovy a Marii Veselou

Loštice 9:30

Na úmysl dárce

Pavlov 11:00

Za živé a + farníky

Přidat v přímluvách:

Modleme se za úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. V den jeho 81 narozenín tě prosíme, žehnej mu v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium celému světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil.

 

  • /L/ V a adventním období máme rorátní mše sv. každé úterý v 6:00 v Lošticích při světlech svíček. Přijďte se s lucerničkou připravit na příchod toho, který je světlem světa.
  • Společenství mladých při ŘKF Moravičany zve na adoraci – večer chval se scholou Jiřinky v pátek v 19:00h. v Moravičanech.
  • Město Loštice nás zve na předvánoční koncert ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  Jakuba Jana Ryby v provedení Moravského divadla Olomouc. Koncert bude v sobotu 16.12.2017 v 16:00h v kostele sv. Prokopa  v Lošticích.
  • Na farní výlet na Olomoucké vánoční trhy půjdeme v pondělí 18.12.  Odjezd autobusu z Loštic do Moravičan je 10:40; z Moravičan odjezd vlaku do Olomouce je 11:00h.  Předpokládaný návrat vlakem s odjezdem z Olomouce 15:33 s návratem do Loštic v 16:15.
  • Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte službu Misijní Společnosti a Vincentek v službě chudím, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi.
  • /L/ Od lidových misií putuje dřevěná kaplička se sochou Panny Marie po domech a rodinách v Moravičanech. Od vánoc se přesune do Loštické farnosti. Rodiny, nebo jednotlivci se můžete zapsat ne seznam na stolku. Naleznete tam i letáčky s modlitbami a více informacemi.
  • /L/ V Lošticích zpovídáme každou středu a pátek před mší sv. od 16:30 a na předvánoční zpověď ve středu 20.12. od 15.00 - 17.00h. přijde zpovídat P. Metoděj Hofman.

/M/ V Moravičanech zpovídáme každý čtvrtek a v neděli půl hod. před mší sv. Na předvánoční zpověď ve čtvrtek 21.12. od 16.00 - 17.00h. přijde zpovídat O. Petr Souček z Mohelnice.

  • /Palonín/ Výroční mše sv. za zaměstnance REPARTO bude v úterý 19.12.2017 v 16:30h v kostele v Paloníne.
  • Mše sv. ze 4. neděli adventní, která vychází na 24.12. budeme slavit v Lošticích i v Moravičanech jako vigilii v sobotu večer 23.12. v 17:00h.

Na Štědrý den bude mše sv. noci v Lošticích ve 21:00h a v Moravičanech ve 20:00h.

V Paloníne bude mše sv. 25.12.  a v Pavlově 26.12. v 11:00h.

  • Dnes byla sbírka na potřeby farnosti. Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.914 Kč a na stavbu pastorační místnosti přispěl Bohu známy dárce sumou 500 a 2.000 Kč. V Moravičanech 2.288 Kč.              Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

 


 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO FARNOSTI   Loštice - Moravičany

Zodpovědnost za diecézi neseme společně. Proto je třeba se společně dívat na situaci a společně řešit problémy. V kostelích ubylo lidí, ubylo biřmovanců i seminaristů. Jestli se situace nezmění, budeme po čase muset farnosti, které nejsou živé, sloučit s jinými, případně opustit kostely. V každé farnosti je třeba si položit několik otázek. Někde mají zkušenosti, někde zatím jen nápady. Ty je třeba se pokusit realizovat. Zapojit se musí každá farnost, která chce mít budoucnost.

Mons. arcibiskup Jan


1. Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo?

- Někdy se mluví o tom, že kostely jsou ,,plné babiček" a někdy tomu tak i je. Kdyby ty babičky měly s sebou i své manžely a své děti a vnoučata, kostely by praskaly ve všech. Základem je tedy víra v rodinách a její předávání mezi generacemi. S tím souvisí určitá schopnost výchovy k poslušnosti vůči rodičům a autoritám, dobrého společenství v kritickém pubertálním věku a rozvíjení znalostí o víře.  Dalším podnětem z této myšlenky je, že ženy obecně více tíhnou k emocionálnímu prožívání a muži k rozumovému. A podle mě někdy to rozumové prožívání víry je slabší. Často se setkávám ve svém okolí s lidmi, kteří navštěvují bohoslužby, přistupují ke svátostem, ale jejich povědomí o pravdách víry je velmi chatrné. Ani vysokoškolští studenti nejsou někdy schopni obhájit některé církevní postoje a pokud debatují s lidmi zaujatými proti katolické církvi, často neumí vše vysvětlit. Přitom existuje velké množství vzdělávacích cyklů a materiálů, které je potřeba využívat (cyklus Učící se církev, časopisy Milujte se!,..) Podle mě je potřeba podpořit i to rozumové prožívání víry, protože všechny Hospodinovy zákony jsou správné, působí radost v srdci. Stalo se mi, že jedna má kamarádka - praktizující katolička - podporovala potraty, jiná bydlí s přítelem před svatbou - a nevidí v tom problém. Věřím tomu, že kdyby byly vzdělanější ve své víře, nemohly by mít takové názory... Je potřeba pěstovat křesťanskou kulturu (křesťanská poezie, beletrie, výtvarné i hudební umění), nevzdávat se tradic.

Určitě je potřeba druhých lidí si všímat a nabídnout jim pomocnou ruku v podobě lidské, duchovní i materiální zejm. v obtížných situacích jejich života nebo v momentu, kdy se vyrovnávají s nějakou formou utrpení. Mám zkušenost, že zejm. v těchto chvílích jsou lidé více nakloněni duchovním otázkám, více přemýšlí a bádají nad smyslem toho všeho, co je potkalo. Nad otázkami, na které nedokáže odpovědět tento svět.

Je potřeba každý den se zamýšlet se nad tím, jakým způsobem svědčím o Kristu svým životem a jaký dávám příklad. Nevěřící lidé, když přemýšlí o víře, tak nepřemýšlí o tom, jaký je Kristus, protože ho většinou ani moc neznají, ale spíše přemýšlí o tom, jak se chovají křesťané a z toho usuzují, jaký byl Kristus. Je potřeba, aby každý křesťan vedl velmi poctivý život, byl to pracovitý a odpovědný, kamarádský, spolehlivý jedinec.

- Obnovit tradice církve.

Katecheze pro věřící i veřejnost – prohlubovat u věřících úctu k eucharistii.

Nebát se ukázat víru v Boha na veřejnosti např. eucharistickým průvodem městem, pouť s procesím. Křížová cesta městem.

Začít u sebe – oživit víru a lásku k Bohu tak, aby ji ostatní mohli vidět na nás. Ukázat, že není hanba věřit, ale naopak, že přítomnost Krista v životě přináší radost.

Mohlo by i fungovat pořádat setkání s jinými farnostmi – nejen výměna zkušeností z pastorační praxe, ale i příležitost k osobnímu setkání.

- Mluvit s lidmi o tom co je trápí

- Musíme se více otevřít.

Můžeme pořádat zajímavé besedy, koncerty

Stále musíme jít životním příkladem. Nepáchat zlo, pomáhat, odpouštět, ale nenechat se šidit, zesměšňovat. Přijde-li někdo nový, mít o něj zájem. Zapojit ho napr. do scholy, ministrování, brigád, pozvat na ‚spolčo‘.

- Víc směřovat programy na mladší generaci, nezůstávat jen u dogmatu..viz Italie

2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?

- V dnešním zmateném světě dává víra odpověď n všechny otázky. Je těžké někdy vystihnout tu hranici, kdy lidem citlivě vysvětlovat pravdy víry, ale je to možné a často to přináší ovoce. Někdy stačí jen málo - křesťanský časopis, knížka, pozvání na akci.

- I zde mohou fungovat například katecheze nebo společenství.

- Nabídnout potřebným a hledajícím pomocnou ruku - odborníka v oblasti psychologii, finančního poradce atd pole neorané...

- Nabídnou možnost scházet se – mládežnické setkání, setkání seniorů, či rodin. Mohli bychom rozebírat úryvky z bible.

- Ptat se u mladých lidi, co hledají v tomto životě...říct dotyčným, že chodit do kostela není povinnost, ale projev dobré vůle, stav duše

3. Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi?

- Nevzdávejme se své víry v celé její celistvosti, neslevujme z ničeho. Není potřeba hledat nic nového - mše svatá, adorace, modlitba růžence, četba - to vše bohatě stačí, jen je potřeba více toto vše žít a Boží přítomnost bude mezi námi.

- Co nabídnout a kam pozvat už máme, je to společenství Krista. Stačí být otevřený a vstřícný.

- Topeni: světlo a teplo primární potřeby lidi, dávají pocit bezpečí...i duchovního klidu.

- Více vnímat a řešit lidi, ne majetky. Na vše nemáme a nikdy nebudeme mít finance. Je třeba vhodně využít pozemky. Třeba i něco prodat.

- dat topení do kostela, mše aby byly zábavnější...když se podívám kolem sebe všechny vypadají zkroušeně, není vidět radost...

 

4. Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké?

- U nás ve farnosti máme výborně zkušenosti s farním dnem, lidovými misiemi, společenstvím pro mladě, farním táborem, mládežnickými mšemi.

- Nemáme.

- Ano, charitativní činnost.

- Nejvíce přitahuje osobní setkání s knězem – také mimo kostel.

Lidé musí vidět, že jsme stejní lidé jako oni. Že víra v Boha nás nijak neochuzuje – naopak posiluje.

Vše je o lidech. Neradi se něčeho vzdávají – (Nechce se vstávat brzo na mši, být tam v zimě, v živote dodržovat desetoro…)

- Málo

 

5. Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství (Orel, Mariánské kněžské hnutí, Neokatechumenát, Fokolare, Modlitby matek a Modlitby otců, Fatimský apoštolát, třetí řády, Přátelé Beránka, Eucharistická hodina…) Jak s nimi můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit?

- Řehole: Podle mého názoru - tam kde ty řehole jsou, tam jsou často velmi aktivní a skutečně napomáhají svým farníkům i věřícím v obci v růstu ve víře. Jen je škoda, že jich není více  nejsou rovnoměrněji rozptýleni v rámci jednotlivých biskupství a děkanství. (Naše farnost je v rámci širokého okolí - kromě Olomouce - výjimka - máme štěstí.) Je ovšem pochopitelné, že se koncentrují ve velkých městech – z historických a organizačních důvodů. Mohli by tedy, pokud to jejich stanovy dovolují, vyjíždět i mimo své konventy i do vzdálenějších obcí a zprostředkovat tam své aktivity alespoň jednorázově (např. dominikáni v Olomouci mají úspěšné čtení Summy Tomáše Akvinského).

SPOLKY, HNUTÍ, SPOLEČENSTVÍ: Obecně je potřeba určitě tato všechna společenství rozvíjet a podporovat - Vždyť je známé, že víra jednotlivce závisí na jeho osobním růstu v modlitbě a na podpoře okolního společenství. Rozhodně jsme pro podporu všech společenství, která pomohou ve víře. Obecně je ještě potřeba pracovat na tom, aby byla potřeba společenství oceněna širší katolickou veřejností a nebyla vnímána jako nějaký kroužek pro děti nebo zájmové společenství dospělých.

Je potřeba upozornit na dobré plody a zejm. dbát na to, aby vznikala společenství dobře organizovaná, otevřená všem věkovým kategoriím, s jasným kvalitním duchovním programem a hlavně - aby měla dobré vedoucí osoby, v nejlepším případě kněze či řeholní sestry. O to prosíme.

- Ve farnosti je společenství živého růžence a několik členů spolku Matice svatohostýnské.

Vhodné je zapojení katolických hnutí v rámci duchovních obnov nebo lidových misií.

- Aktivní spolupráce obce a farnosti, tak jak to bylo dřivé...ale dle spirály...stoupáme vyš i dodržujeme stejné zásady, nebylo by od věci, aby poslali někoho k nám (do Moravičan) na farnost bydlet, samozřejmě po stavebních úpravách...

- Ve farnosti jsou aktivní mladí – dobře funguje schola. Mládež požádá tábory, 1x za 14 dní mládežnické spolčo.

Jinak máme skupinku – 5 na živý růženec. (nebo aspoň o více skupinách nevíme) Vím, že v Mohelnici je skupina Fokolare (občas jsme byli i na nějaké akci). Spíše známe členy a v případě potřeby s nimi komunikujeme, pomáháme. V Mohelnici je i skupina – Modlitby matek.

U nás v Moravičanech se rozběhlo – putovní kaplička s P. Marií po rodinách – ale je nás málo. Nemůžeme rodiny a osoby nutit.

- Letní tábor

 

6. Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty?

- Měli jsme ve farnosti nedávno (9/2017) vincentinské lidové misie. Moc se nám to líbilo, byli zapojení všichni věřící všech kategorií, program byl hojně navštěvovaný, otevřený i pro nevěřící a hledající. U nás doma ten týden byl opravdu výjimečný, víc jsme chodili do kostela, modlili se a přemýšleli o víře. Setkali jsme se s moha inspirativními lidmi (misionáři) a sdíleli radost z víry. Všem farnostem doporučujeme.

Kurzy alfa a pastorační buňky pokud vím dobře fungují v některých okolních farnostech.

- V naší farnosti působí členové řádu sv. Vincenta, kteří mají velké zkušenosti s misiemi a duchovními obnovami.

- Pozitivní...ale mám určité výhrady, jak probíhala beseda s ženami - duchovní otec by měl znát materiál s kterým pracuje...ani jedné ženě nebyl dan prostor, aby řekla, co ji trápí...proto to nebyla beseda, ale monolog :-)...nebyla jsem všude nedokážu objektivně posoudit...

- Proběhli u nás lidové misie. Program byl moc pěkný, zajímavý a hlavně načerpávající.

Je třeba se stále vzájemně povzbuzovat: lidi – kněz,  kněz – lidé.

Je nás málo. Přednášky, besedy by mohli být tak 1x za 3 měsíce na povzbuzení.

Aktivní lidé ve farnosti jsou stále stejní. Většinou jsou to lidé, kteří jsou i aktivní v obci – zastupitelé sokoli, lidé, které někdo osloví o pomoc a oni ochotně vždy pomohou (úklid, brigády, zpěv…)

- Jen pozitivní zkušeností

 

7. Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center?

- Upřímně si myslím, že nabídka různých aktivit, které vychází z center (děkanství, biskupství, některé farnosti) je velmi široká, jen je potřeba povzbudit věřící, aby ji využívali a občas někam zajeli nebo podpořili domácí akce.

- Nejdůležitější je sdílení informací a zkušeností. Pastorační praxe je závislá přímo na dispozicích konkrétní farnosti, nicméně je vždy možné sdílet zkušenosti, nápady a poznatky, co funguje a co ne.

Například sdílení kompletních opovědí farností na tyto otázky by mohlo být prvním krokem ke zlepšení spolupráce i mezi farnostmi a následně k „oživení“ farního života v jednotlivých farnostech.

- Farnost nedělá kostel, ale živé bytosti, které v ni jsou...proto na faře (v Moravičanech) je třeba někoho ubytovat...nebo zřídit tam nějaký spolek, mateřskou školku při farnosti a tím vychováme si nástupce, které budou schopné myslet a tvořit, jak se říká chceš-li 100let blahobytu - pěstuj lidi!

- Největší problém vidíme v tom, že na faře (v Moravičanech) není – nebydlí p. farář, řádové sestry. Bylo by to oživením. Fara je v provozu hlavně v létě – setkávání, tábory, promítání… Když je teplo není problém. Horší situace nastává v zimě. Všude je strašná ‚vlezná‘ zima. Vždy se musí 1 obětovat a začít v kaplance topit alespoň o 1 hod. dřív před spolčem. Chodky a kuchyň je ledárka. Ideálem by bylo získat peníze na opravu fary a aby tam někdo bydlel (kněz, řádové sestry). Nebo to využít v rámci charity jako chráněné bydlení – pro lidi s mentálním onemocněním (ale s neustálým dohledem.)  Kdyby tam byli třeba 3-4 klienti a sestřičky, mohli by se podílet na práci na zahradě, zahrádce, chov ovcí, zapojení do činnosti farnosti…

To je třeba spousta financí na opravu a dobrý plán a projekt.  Fara, když na í bude pohyb, živo, teplo – bude přitahovat lidi – Bude žít!

- Zřídit na farnosti třeba kurzy šití, doučovaní zadarmo pro farníky, ubytovat třeba řadové sestry....