Informace farností

Loštice & Moravičany

Den

f

Liturgický kalendář

Místo - čas

úmysl mše svaté

Neděle

18.2.

1. neděle postní

Moravičany 8:00

Za Františka Králíčka, manželku, rodiče z obou stran, za Miloslavu Krejčí, rodiče a sestru

Loštice  9:30

Za + Elišku Veselou, manžela a živou a + rodinu

Palonín  11:00

Za živé a zemřelé farníky

Pondělí

19.2.

Pondělí po 1. neděli postní

Úterý

20.2.

Úterý po 1. neděli postní

Loštice 7:30

Za + Augustína Malíka, manželku a dvo

Středa

21.2.

Středa po 1. neděli postní

Loštice 17:00

Za + Libuši Heidenreichovou

Čtvrtek

22.2.

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Moravičany 17:00

Za rod. Kozelkovu, Prchalovu, Čecháčkovu, Čulíkovu, Sovovu, Neborovu a dvo

Pátek

23.2.

Pátek po 1. neděli postní

Loštice 17:00

Za + Zdenka Dubového a rodiče z obou stran

Sobota

24.2.

Sobota po 1. neděli postní

Neděle

25.2.

2. neděle postní

Moravičany 8:00

Za Jaroslavu Adamcovou, otce, rodiče,  Adamcovy, za živou a + rod.

Za Julii Pišlovou, manžela, syny, dceru, snachy a dvo

Za Oldřicha Sultuse, celou rod. a dvo

Loštice  9:30

Za + Stanislava a Štěpána a jejich rodiny

Pavlov   11:00

křest Štěpánky Fialovej

Za živé a zemřelé farníky

Úmysl papeže Františka na měsíc únor:

Modleme se za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 papežem Františkem, zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Ať každý odmítáme násilí a uvědomíme si, že vítězství dosažené násilím je falešné, avšak práce pro mír prospívá všem.

Pane, prosíme Tě za oběti středečního útoku ve škole na Floridě, při kterém zemřelo 17 lidí. Prosíme Tě o útěchu a pomoc pro jejich rodiny i za obrácení srdce útočníka a všech, kteří jsou ovládáni zlobou a nenávistí.

 

 • Děkovní mše sv. za našeho spolubratra P. Jána Hutyru, dlouholetého viceprovinciála Misijní společnosti a direktora Dcer křesťanské lásky z příležitosti 40 let od jeho smrti, bude sloužena 20. února 2018 o 11:00 hod. v Brně v kostele u Milosrdných bratří na ul. Vídeňská 228/7.
 • Náboženství v úterý nebude.
 • /L/ Brigáda na pastorační místnosti bude v pátek odpoledne od 12:30 a pokračovat se bude i v sobotu. Budeme dělat kleštiny na podhled v sociální přístavbě pastorační místnosti.
 • Zveme vás také na ukončení diecézní fáze procesu blahořečení Božího Služebníka Jana Havlíka v sobotu 24.2 2018. Závěreční přísahy, zapečetění dokumentů a průvodní program začnou v Bratislavě v 9:00h v kostele sv. Vincence v Ružinově.
 • /L/ Příští neděli bude při mši sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pavlově křest Štěpánky Fialovej.
 • V postní době jsou pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY:
 • /L/ v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší svatou a v neděli ve14.00 hod., adorace bude bývat ve středu 30 min. před mší svatou.

/M/ V Moravičanech bude bývat pobožnost Křížové cesty v neděli v 14.30 hod.

V Pavlově a v Paloníně v neděli ve 14:00.

 • Česká Katolická charita přinesla papírové “pokladničky“ na peníze za požitky, které si během postního období odřekneme. Takto získané prostředky se využijí na místní sociální pomoc potřebným.
 • /L/ VOLBY DO FARNÍ RADY: Na lístky navrhněte kandidáty voleb do farní rady. Můžete navrhnout jakýkoliv počet kandidátů starších 18lel. Můžete také napsat informaci o kandidátu, proč jej volíte. Lístky doneste do schránky v kostele v Lošticích do neděle 25.2.2018.

Volební komise složená Josefa Koukala, Jana Malíka a Otu Šamánka z navržených kandidátů po jejich oslovení a souhlasu sestaví volební kandidátku a určí datum voleb.

/M/ Volby do pastorační rady v Moravičanech proběhnou podle dohody farní rady. Od dnes si můžete vyzvednout hlasovací lístky a do 11. března - 4. neděle postní je vhodit do hlasovací krabičky v kostele. Volit může každý člen farnosti starší 15 let. Volen může být každý farník starší 18 let. Doubravice, Mitrovice a mládež společně s Jiřinkami můžou delegovat po jednom členu do pastorační rady. Další tři členové jsou voleni a tři jmenováni farářem. Volební komisi tvoří farář, Jiří Hroch, Ján Adamec ml. a Radka Adamcova. Volit můžete maximálně devět lidí a jména musí jednoznačně určit osobu.

 • Nabídka aktivity pro dobu postní. Díky technologickým možnostem se do ní mohou zapojit všichni věřící.  Postní kapky 2018. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek mohou věřící každý den dostávat krátké inspirace (zpytování svědomí, modlitba, biblický verš) a tak se připravit na předvelikonoční zpověď a svátky Kristova vzkříšení. Plakátek je na vývěsce. Základní informace jsou na www.postnikapky.maweb.eu
 • Kvůli plánování léta oznamujeme některé termíny plánovaných letních akcií:

-         Farní stanování v Moravičanech: 8. - 14. července 2018

-         Pouť z Moravičan a Loštic do Křtin (vhodné pro všechny: pěšky, na kole nebo autobusem): 25. - 27. července 2018 (závěrečná poutní mše sv. bude v pátek 27. července ve 14:00 ve Křtinách)

-         Turistický - poznávací výlet na Slovensko: 26.-31. srpna 2018

 • Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti byla v Lošticích 2.6108 Kč a v Moravičanech 1.599 Kč.    /L/ Bohu známi dárce daroval na pastorační místnost 2.000 Kč.

Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.   Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.